Polityka prywatności

Ta strona internetowa gromadzi niektóre dane osobowe od swoich użytkowników.

Właściciel i administrator danych

Heavy-Mont Sp. z o.o.
ul. Kopalniana 9,
(biurowiec Pol-Miedź Trans)
Skr. poczt. nr 91
59-101 Polkowice

Kontakt właściciela:

Prześlij swoją osobistą prośbę tutaj

iodo@heavy-mont.pl

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród rodzajów danych osobowych gromadzonych przez tę stronę internetową, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, są: pliki cookie; Dane o użytkowaniu.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w szczegółowych tekstach objaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane przez użytkownika lub, w przypadku danych o użytkowaniu, gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej witryny.
O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Witrynę są obowiązkowe, a niepodanie tych Danych może uniemożliwić Witrynie świadczenie usług. W przypadkach, gdy ta Witryna wyraźnie stwierdza, że ​​niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie przekazywać tych Danych bez wpływu na dostępność lub funkcjonowanie Usługi.
Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z właścicielem.
Każde użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę stronę internetową lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę stronę internetową ma na celu świadczenie usługi wymaganej przez użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe stron trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Strony i potwierdzają, że mają zgodę strony trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla niektórych rodzajów osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w obsługę tej Strony (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak osoby trzecie podmioty świadczące usługi techniczne, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczeni, w razie potrzeby, przez podmioty przetwarzające dane. Zaktualizowaną listę tych stron można w dowolnym momencie zażądać od Właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać dane osobowe dotyczące użytkowników, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na co najmniej jeden konkretny cel. Uwaga: zgodnie z niektórymi przepisami Właściciel może być uprawniony do przetwarzania Danych osobowych, dopóki Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego przetwarzania („rezygnacja”), bez konieczności polegania na zgodzie lub innej z następujących podstaw prawnych. Nie dotyczy to jednak przypadków, w których przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu ochrony danych;
 • podanie danych jest konieczne do wykonania umowy z użytkownikiem i / lub do wszelkich zobowiązań przedumownych;
 • przetwarzanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Właściciel;
 • przetwarzanie wiąże się z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi;
 • przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub osobę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, w szczególności czy podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela i we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji użytkownika przesyłanie danych może obejmować przesyłanie danych użytkownika do kraju innego niż ich własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania takich przekazywanych danych, użytkownicy mogą sprawdzić sekcję zawierającą szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Użytkownicy są również uprawnieni do zapoznania się z podstawą prawną przekazywania danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej prawu publicznemu międzynarodowemu lub utworzonej przez co najmniej dwa kraje, takie jak ONZ, oraz o podjętych środkach bezpieczeństwa przez właściciela w celu ochrony ich danych.

Jeśli nastąpi takie przeniesienie, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub pytając Właściciela, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Czas retencji

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zgromadzone.

W związku z tym:

 • Dane osobowe gromadzone do celów związanych z realizacją umowy między Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnego wykonania takiej umowy.
 • Dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionych interesów Właściciela są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach tego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właścicielowi można zezwolić na zatrzymywanie danych osobowych przez dłuższy okres, ilekroć użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, o ile taka zgoda nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, ilekroć jest to wymagane do wykonania zobowiązania prawnego lub na polecenie organu.

Po upływie okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące użytkownika są gromadzone, aby umożliwić właścicielowi świadczenie usług, a także w następujących celach: analityka, zarządzanie tagami i wyświetlanie treści z platform zewnętrznych.

Użytkownicy mogą znaleźć dalsze szczegółowe informacje na temat takich celów przetwarzania i konkretnych danych osobowych wykorzystywanych do każdego celu w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z niektórych praw dotyczących swoich danych przetwarzanych przez właściciela.

W szczególności Użytkownicy mają prawo wykonać następujące czynności:

 • Wycofaj swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę, jeśli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
 • Uzyskaj dostęp do swoich danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię Danych podlegających przetwarzaniu.
 • Sprawdź i poproś o sprostowanie. Użytkownicy mają prawo zweryfikować dokładność swoich danych i poprosić o ich aktualizację lub poprawienie.
 • Ogranicz przetwarzanie danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał swoich Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
 • Ich dane osobowe zostaną usunięte lub w inny sposób usunięte. Użytkownicy mają prawo, w określonych okolicznościach, do usunięcia swoich danych od właściciela.
 • Odbierz swoje dane i przekaż je innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika, na podstawie umowy, której użytkownik jest częścią, lub na podstawie zobowiązań przedumownych.
 • Złóż skargę. Użytkownicy mają prawo wnieść roszczenie do właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej przez właściciela lub w celu uzasadnionego interesu realizowanego przez właściciela, użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, uzasadniając swoją szczególną sytuacją uzasadnić sprzeciw.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że jeśli jednak ich Dane osobowe będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w dowolnym momencie bez podania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w tym dokumencie. Prośby te mogą być wykonane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela jak najwcześniej i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Ta strona korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać szczegółowe powiadomienie o plikach cookie, użytkownik może zapoznać się z polityką dotyczącą plików cookie.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej witryny lub powiązanych usług.
Użytkownik oświadcza, że ​​musi wiedzieć, że Właściciel może zostać zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie władz publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta strona internetowa może dostarczać użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na żądanie.

Logi systemowe i konserwacja

Na potrzeby obsługi i konserwacji niniejsza strona internetowa i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcje z tą witryną (dzienniki systemowe) wykorzystują w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w tej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od właściciela w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania „Nie śledź”

Ta strona internetowa nie obsługuje żądań „Nie śledź”.
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w tej Witrynie i / lub – o ile jest to technicznie i prawnie możliwe – wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich danych kontaktowych dostępne dla właściciela. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej na dole.

Jeżeli zmiany wpłyną na czynności przetwarzania wykonywane na podstawie zgody użytkownika, Właściciel zbiera nową zgodę użytkownika, w razie potrzeby.

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami – w tym osobisty numer identyfikacyjny – pozwalają na identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane o użytkowaniu

Informacje gromadzone automatycznie za pośrednictwem tej witryny (lub usług stron trzecich zatrudnionych w tej witrynie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda zastosowana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego przez użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w aplikacji) oraz szczegółowe informacje o ścieżce podanej w aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji odwiedzone strony oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska informatycznego użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej witryny, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z osobą, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Procesor danych (lub Inspektor danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej witryny. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej witryny.

Ta strona internetowa (lub ta aplikacja)

Środki, za pomocą których Dane osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane.

Usługa

Usługi świadczone przez tę stronę internetową zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz w tej witrynie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w tym dokumencie obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ciasteczka

Małe zestawy danych przechowywane w urządzeniu użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane na podstawie przepisów wielu przepisów, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej witryny, o ile nie zaznaczono inaczej w tym dokumencie.

Możemy w czymś pomóc?

Zapraszamy do kontaktu:

Heavy-Mont Sp. z o.o.

ul. Kopalniana 9
(biurowiec Pol-Miedź Trans)
Skr. poczt. nr 91
59-101 Polkowice

NIP: 5020109263
REGON: 021935243